PASMINE

CRNOOPALJENA BOJA

Kod pisanja ovoga članka napravio sam uvod koji je potreban za razumjevanje crnoopaljene boje sa objašnjenjem pigmenta boja.

Melanin

Melanin je najosnovniji pigment boje. Melanociti su stanice koje proizvode pigment. Boja potječe od granula melanina smještenih na rubovima korteksa koje su proizveli melanociti u bulbusu dlake. Melaninske granule leže duž aminokiselinskih lanaca i izgledaju kao niska bisera. Postoje dvije glavne vrste (tipa) melanina. Nazivaju se eumelanin i pheomelanin i odgovorni su za stvaranje pigmenta u kunića. Eumelanin je raspon od tamno smeđih do gotovo crnih pigmenata, a pheomelanin stvara žuti pigment. Svaki genotip boje sastoji se od 5 parova multiple alela koji svojim dominantnim ili recesivnim genima predstavljaju boju.

Kod označavanja genotipa boja koristi se germanski i internacionalni način obilježavanja. Germanski način obilježavanja koji se koristi u Europi i nalazi se u zadnje vrijeme u svim standardima za ocjenjivanje ne pravi razliku kod činčila faktora i nosi oznaku achi. U internacionalnom obilježavanju se činčila faktor naglašava sa achi3-cchd, achi2-cchm i achi1-cchl. Oznake cchd, cchm i cchl koriste uzgajatelji i nisu priznate u genetici .Te oznake znače dark.normal i light (tamna,normalna i svjetla činčila) i kao takve se koriste u uzgoju Na donjoj tablici se nalaze varijante obojenosti činčila faktora koje su označene achi3 , achi2, achi1 i ch-am sa opisom boje i obilježja.

Internacionalno obilježavanje genotipa boja koristi kod objašnjenja prošireni pojas ww i crnoopaljenu boju stavlja u grupu boja sa proširenim pojasom u koju spadaju: crvena ,žuta, krem i crnoopaljena.
Mnogi će postaviti pitanje što crvena i varijacije krem do žute imaju sa crnoopaljenom bojom. Ako se vratimo u povijest nastanka boje kroz pisani trag vidjeti ćemo da se 1928. M. Wischer bavio mogučnošću kombiniranja žute boje sa činčila faktorom za dobivanje bijelog kunića sa smeđim očima. Kroz povijest ta boja se pokušavala dobiti parenjem novozelandskog crvenog i činčile. Standardiziranje boje i pasmine crnoopaljeni kunić dogodilo se u Čehoslovačkoj pod vodstvom gosp .Fingerlanda i Franticek Provaznika u razdoblju od 1976-1980 parenjem pasmina mala činčila i mali srebrni žute boje. U bivšoj DDR paralelno je uzgojen crnoopaljeni kunić od pasmina saski zlatni i mala činčila u F2 generaciji te je pasmina i boja priznata 1983. godine.U Njemačkoj je standardizirana 1991 a u Europski standard je ušla 1995. Na donjoj slici se nalazi slika dobijanja crnoopaljene boje i kunića.

Parenje činčila boje sa genetskim kodom (achi achi B b) i crvene sa genetskim kodom (A achi b b) daje 25% crnoopaljenih kunića u F2 generaciji.
Kod stvaranja nove boje treba poštivati osnovne zakone genetike i raditi sa kunićima za koje se sigurno zna da imaju genotip boje iz koje ćemo dobiti novu boju a ne da se radi sa kunićima koji imaju u fenotipu boju za koju mislimo da je uredu.Posljedice takvog nestručnog rada su dugogodišnja muka za koju na kraju ne znamo niti opis boje niti genotip boje.Kod takvog uzgoja najbitnija je baza svih kunića da se u svakom trenutku može vršiti korekcija ako uzgoj krene u krivom smjeru.

Crnoopaljena boja se javlja kao jedna od varijanti obojenosti činčila faktora, ovisno o prisustvu žutog pigmenta koji je prisutan u boji. Upravo ta varijacija razrijeđenog žutog pigmenta sephia boje uz prisustvo 4 tamna pigmenta melanina boji vrhove dlaka u crno a dominantni geni ww određuju širinu pojasa bijele boje.
Naravno kod jako malih varijacija pheomelanina u boji potrebno je voditi brigu i o klasi dominacije recesivnih gena.
Što to znači?
Kod parenja životinja koje imaju sve iste gene osim gena sa činčila faktorom da će životinje sa činčila faktorom achi3 zbog klase dominacije 2 u odnosu na achi1 sa klasom dominacije 4 u prvoj F1 generaciji imati u fenotipu obojenost tamne činčile iako će u genotipu boje biti prisutani oba gena sa činčila faktorom achi3 i achi1.


Njemački uzgoj
CRNOOPALJENA BOJA
GENOTIP BOJE
Germansko obilježavanje:
achi bCDG/achibCDG

Internacionalno obilježavanje:
cch2eBDAw/cch2eBDAw

Kod crnoopaljene boje je bitno da može biti tamnija i svjetlija što ovisi o vrhu pokrovne dlake i achi/ chi1 / chi2/ chi3 genu koji može biti normalni,svijetli i tamni.Gen ww produžuje bijelu boju u dlaci tako da je samo vrh dlake taman.

 

Crnoopaljeni kunić njemački uzgoj

Boja je po cijelom tijelu bijela, rubovi ušiju smiju biti prošarani bojom. Pokrovnu boju nadvisuju vrhovi crne dlake koje su ravnomjerno raspodijeljene po cijelom tijelu s iznimkom dijelova tijela kao što su trbuh, unutarnji dijelovi nogu, prijelaz između čeljusti i tijela, očni krugovi i vrat. Cjelokupni utisak odgovara bijeloj pokrovnoj boji bez prijelaza boja sa crnim dojmom od svijetlog do srednjeg intenziteta. Donja boja je po cijelom tijelu čisto bijela.Boja očiju je tamno smeđa kao i nokti koji su boje roga.
Na slici je predstavljen kunić sa izvanrednom crnoopaljenom bojom kao i krug crnoopaljene boje od korjena dlake do vrha dlake gdje se vidi utjecaj widebanda (proširenog faktora) gena ww.

Češki uzgoj
GENOTIP BOJE
Germansko obilježavanje:
achi bCDG/achibCDG


Neispravna crnoopaljena boja koja se isključuje iz
uzgoja


Crnoopaljena boja kunića češki uzgoj


Crnoopaljena boja prisutna je kod sve više pasmina kunića pa se pojavljuje kod ovnolikih svih veličina, patuljasto obojenih, rex kunića, crnoopaljenog kunića i hrvatskog veliko crnoopaljenog kunića

 

Ovnoliki kunić crnoopaljene boje

Crnoopaljena boja patuljastih kunića
iz francuskog i njemačkog uzgoja

Crnoopaljena boja patuljastih kunića
iz francuskog i njemačkog uzgoja

Crnoopaljeni rex

Crnoopaljeni kunić sa bijelim krugom

Patuljasti ovnoliki crnoopaljene boje

Usporedba crnoopaljene boje kod
crnopaljenih kunića

Mješana crna ili plava ili smeđa dlaka sa bijelom dlakom je teška greška kod ocjenjivanja crnoopaljene boje te takve životinje treba isključiti iz uzgoja. Na gornjoj slici je vidljiva ispravna boja kunića u sredini dok je lijevi kunić sa laganom greškom boje a desni kunić na slici ima neispravnu boju kod koje je mješana bijela boja sa crnom, smeđom ili plavom bojom.

HRVATSKI VELIKI CRNOOPALJENI KUNIĆ
BIJELA BOJA

Ova boja posebno je interesantna zbog našeg hrvatskog velikog opaljenog kunića bijele boje koji se nalazi u radnom standardu i u ovom trenutku boja kunića se nalazi između tamne i jako tamne gdje se pojavljuju crne ili smeđe ili plave ilii lila( sive sa lila nijansom) dlake boja koje su izmješane sa bijelim dlakama te pokrovna boja kunića ima izgled donjeg kunića.


Na povećanim slikama se nalazi izgled krzna od kože do vrha izmješanih dlaka. Donje slike prikazuju krug boje kod hrvatskog crnoopaljenog kunića gdje su vidljive izmješane bijele dlake sa tamnima koje su na vrhu dlake tamne.Boja na tamnim dlakama je prema koži svjetlija

Bijela boja Velikog hrvatskog crnoopaljenog
kunića

Bijela boja Velikog hrvatskog crnoopaljenog
kunića


Donje slike pokazuju usporedbu kruga u boji dlake crnoopaljenog hrvatskog kunića i crnopaljene boje.Kod crnoopaljene boje vidljiv je utjecaj proširenog faktora koji određuje širinu bijele boje dok kod crnoopaljene boje hrvatskog kunića nema proširenog faktora bijele boje nego se vidi izmješana bijela i tamnija dlaka koja prema koži postaje svjetlija.

Bijela boja Velikog hrvatskog
crnoopaljenog kunića

Crnoopaljena boja kunića

Bijela boja Velikog hrvatskog
crnoopaljenog kunića

Bijela boja Velikog hrvatskog
crnoopaljenog kunića

Bijela boja Velikog hrvatskog
crnoopaljenog kunića

U daljnjem tekstu se nalazi tekst iz hrvatskog standard saveza 2006 i slika kunića

Crno opaljeni kunić: Glava smije biti nešo tamnija (ne previše) Boja dlake po cijelom tijelu je bijela, koju nadvisuju tamne dlake - osim oko očiju klina zatiljka, vrata, unutarnjih strana nogu, donje strane trbuha i donje strane repa. Tamne dlake čine potijelu «koprenu» svjetlijeg do srednje tamnog tona te moraju biti jednolično raspoređene po cijelom tijelu. Pokrovna boja mora biti jasna (nikako nečista), tako da nadvisujuče crne dlake stvaraju «krpe» odnosno plastaste mrlje. Uši smiju biti nešto tamnije (ne previše). Oči i nokti su smeđe boje.


U daljnjem tekstu se nalazi tekst kunićarskog seminara 2009 i slika

Glava smije biti nešto tamnija (ne previše). Pokrovna boja je sjajna. Ravnomjerno raspoređeni crni vrhovi osjatih dlaka nadvisuju pokrovnu bijelu dlaku od trbuha na gore, što dalje sa strane. Najmanje do 2/3 (dvije trečine) visine tijela. Boja dlake nadalje, je nijansirano svjetlijeg tona, ali ne u potpuno bijela, osim oko očiju, klina zatiljka, vrata, unutarnji strana nogu, donje strane trbuha i repa. Tamne dlake čine po tijelu «koprenu» svjetlijeg do srednje tamnijeg tona, koje moraju biti ravnomjerno raspoređene po cijelom tijelu.
Pokrovna boja mora biti jasna (nikako ne čista) tako da nadvisuje crne dlake i pri tome da ne stvaraju plaštaste mrlje tako zvane «krpe». Uši smiju biti nešto tamnije (ne previše). Oči i nokti su smeđe boje.

Ostalo vidi u bojama uzgoja!

Kunić bijele boje


Slijedi tekst opisa boje i slika sa školovanja kunićarskih sudaca 29.08.2010.

Kunić bijele boje
Glava smije biti nešto tamnija (ne previše). Pokrovna boja je sjajna, ravnomjemo raspoređenih crni vrhovi osjetih dlaka, kojih nadvisuju pokrovnu bijelu dlaku čija prisutnost u boji pokrova ne smije dati srebrnih ton. Pokrovna boja mora biti jasna (nikako ne čista), plaštaste tamne mrlje tako zvane "krpe" poput opaljenih bokova nisu dopuštene. Priznate boje opaljenih dlaka su: siva, tamno-plava, tamno-smeđa do crna. Opaljena boja na pojedinoj životinji mora biti u istom tonu na svim dijelovima tijela. Osjate dlake nadvisuju pokrovnu bijelu na prstima nogu, prsima, bokovima te se protežu od trbuha na gore, što dalje sa strane. Najmanje do 2/3 (dvije trečine) visine tijela. Boja dlake nadalje, je nijansirano svjetlijeg tona, ali ne u potpuno bijela, osim oko očiju, klina zatiljka, vrata, unutarnji strana nogu, donje strane trbuha i repa. Oči i nokti su smeđe boje. Ostalo vidi u bojama uzgoja!

 

Ovom prilikom bih htio naglasiti radni standard koji je bitan kod standardiziranja boje i pasmine, jer uspoređujući ova tri teksta je vidljivo da naziv boje nije isti te se opis boje svaku godinu mijenja ovisno o dobivenim kunićima.
Kod ovih tekstova nigdje se ne spominje genotip koji je jako važan i nigdje se ne spominje prošireni pojas bijele boje.
Pošto se nigdje ne navodi genotip boje jako teško je iz opisa i slika odrediti boju.Ova boja nije crnoopaljena u ovom trenutku uzgoja.


Najnovija informacija je da Njemačka radi na novoj pasmini i crnoopaljenoj boji iz pasmina novozelandski crveni i velika činčila da dobije crnoopaljenog kunića po sličnoj shemi koja je predstavljena za manjeg crnoopaljenog kunića.Fotografije:
Vlasnici kunića

Bojan Zvoščec
Stanko Kovačević
Zvonko Kalabeg
http://jattekanin.ifokus.se
http://www.combinatiedegeus.nl
http://www.ffc.asso.fr/
http://www.schwartzgrannen.dePublikacije i knjige
Kaninchenvererbung Band 1: Die kleine Genetikschule von Heidrun Eknigk
Schwarzgrannenfarbige Zwerge-Ausgabe Kaninchen Nr. 18/2001
Kopfstudie: Walter Hornung, Münster
Kunićarstvo i standard kunića Tomislav Kapitan
Genotip boja kunića Tomislav Kapitan

Tomislav Kapitan