STATUT UDRUGE

Moderatori/ce: zeko Simba, Lady Stardust, ina

STATUT UDRUGE

PostPostao/la Lady Stardust » uto vel 26, 2008 21:11 pm

STATUT UDRUGE

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02), Osnivačka skupština Udruge za pomoć zečevima i kunićima ''Zecovi'', održana 23.02.2008. godine, donijela je


STATUT
Udruge za pomoć zečevima i kunićima ''Zecovi''I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge za pomoć zečevima i kunićima ''Zecovi'', u daljnjem tekstu Udruga.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga za pomoć zečevima i kunićima ''Zecovi''.
Skraćeni naziv udruge glasi : Udruga ''Zecovi''.
Sjedište udruge je: Balokovićeva 25, Zagreb.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga je upisana u registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 3.

Udruga posjeduje pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, s upisanim tekstom u obod koji glasi: Udruga ''Zecovi'', Zagreb. U sredini pečata se nalazi otisak dva kunića.

Članak 4.

Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Cilj udruge je zaštita i očuvanje kunića i zečeva proučavanjem tih vrsta, sprječavanje zlostavljanja i mučenja kunića i zečeva, te držanja kunića u neprikladnim uvjetima.

Članak 6.

Za ostvarivanje ciljeva, Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:
- sakupljanje najnovijih znanstvenih informacija o kunićima i zečevima;
- savjetovanje i informiranje o optimalnom držanju kunića;
- pomoć pri udomljavanju i liječenju kunića u suradnji s nadležnim veterinarskim organizacijama;
- organiziranje poučnih predavanja, priredbi, javnih tribina i dobrotvornih akcija sa svrhom širenja ideje o humanom odnosu prema kunićima i zečevima;
- registriranje negativnih pojava i postupaka u svezi nehumanog postupanja prema kunićima i zečevima i poduzimanje svih raspoloživih zakonskih mjera radi sprečavanja istih;
- izrada brošura, knjiga, časopisa i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima;
- iniciranje gradnje utočišta za kuniće;
- utjecanje na nadležna tijela, službe i zakonodavce u svrhu osiguravanja provođenja postojećih ili donošenja novih zakona s područja zaštite životinja;
- informiranje javnosti o radu Udruge;
- suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.

Udruga je neprofitna organizacija i ima svojstvo pravne osobe.

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Udruga obavještava svoje članove o radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja, pisanim izvješćima, održavanjem informativnih sastanaka ili na drugi prikladan način.


III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge mogu postati svi hrvatski državljani, stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, a koje prihvaćaju djelovanja i ciljeve Udruge.
Članstvo može biti redovito, potpomažuće i počasno.
Redoviti članovi su oni koji u potpunosti sudjeluju u radu Udruge. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština Udruge.
Potpomažući članovi su oni koji uglavnom kroz plaćanje članarine ili materijalno ili financijski pomažu rad Udruge.

Članak 10.

Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge ispunjava pristupnicu s osnovnim podacima o sebi.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 11.

Skupština može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Prava i dužnosti članova Udruge su:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge
- tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge
- biti informirani o radu Udruge
- svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom
- poštovati odluke tijela Udruge
- poštovati odredbe Statuta
- izvršavati preuzete obveze
- plaćati redovito godišnju članarinu

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu
- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke, ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge zajednički donose Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Protiv odluke o isključenju, isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.


IV UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redoviti članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe redovite članice Udruge.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje trećina članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice, te mjesto i dan održavanja.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Članak 17.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, sjednicom će predsjedavati prisutni Dopredsjednik ili Tajnik. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 18.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočno najmanje 10 članova Skupštine. Odluke Skupštine, osim one o prestanku djelovanja Udruge, donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine na sjednici, a odluka o prestanku rada Udruge, dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 19.

Skupština Udruge:
- utvrđuje politiku razvitka i smjernice za rad Udruge
- donosi i mijenja Statut Udruge
- usvaja izvješće o radu i poslovanju za proteklu godinu
- usvaja program rada za tekuću godinu
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge
- odlučuje o visini godišnje članarine
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
- odlučuje o prestanku postojanja Udruge
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom

PREDSJEDNIK

Članak 20.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 21.

Predsjednik:
- zastupa Udrugu
- saziva Skupštinu Udruge i rukovodi njenim radom
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
- upravlja imovinom Udruge
- podnosi izvješća o radu i poslovanju Udruge Skupštini Udruge
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge
- zajedno s Dopredsjednikom i Tajnikom donosi odluku o isključenju člana iz Udruge
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 22.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat Dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 23.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.
Tajnik Udruge:
- zastupa Udrugu
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
- nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Udruge
- obavlja stručno-administrativne poslove za Udrugu


V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 24.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva
- pokretne stvari

Članak 25.

Udruga stječe imovinu:
- od članarine
- od dobrovoljnih priloga, darova, donacija i slično
- od dotacija iz proračuna
- od prihoda ostvarenih obavljanjem dopuštenih djelatnosti
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 26.

Imovina Udruge služi za ostvarivanje ciljeva Udruge, te za njeno uredno poslovanje.
Dobit koju ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti, kao i dobit od svoje imovine, Udruga će koristiti za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, utvrđeni Statutom.


VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 27.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom odnosno temeljem odluke Skupštine. U slučaju prestanka postojanja Udruge, Skupština će na svojoj sjednici odlučiti o raspodjeli preostale imovine Udruge.

VII ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


U Zagrebu, 23.02.2008. godine
PREDSJEDNICA UDRUGE
Andrea Rajčić
Zadnja izmjena: Lady Stardust; pon ožu 31, 2008 19:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
slikaŠEFICA I MRCINEslikaslikaI ZLATO slika
Avatar
Lady Stardust
Moderator
Moderator
 
Postovi: 6761
Pridružen/a: pet lis 12, 2007 19:45 pm
Lokacija: Zgb

PostPostao/la Milica.Malisha » pon ožu 10, 2008 13:26 pm

pozdrav od udruzenja za zastitu zivotinja NOA iz Beograda
zelimo vam sve najbolje!
Avatar
Milica.Malisha
Zečić
Zečić
 
Postovi: 63
Pridružen/a: pon ožu 10, 2008 11:23 am
Lokacija: Beograd

PostPostao/la zekili » pon ožu 10, 2008 13:33 pm

Milica.Malisha je napisao/la:pozdrav od udruzenja za zastitu zivotinja NOA iz Beograda
zelimo vam sve najbolje!


imate stranicu da vas uvrstimo medu linkove? :)
Godine: 68.
Avatar
zekili
Moderator
Moderator
 
Postovi: 5508
Pridružen/a: čet lis 11, 2007 21:38 pm
Lokacija: zgb

PostPostao/la Milica.Malisha » pon ožu 10, 2008 23:59 pm

za sada imamo samo forum
www.noa.iwannaforum.com
trebalo bi da predjemo na hosting pa cemo imati bolji forum koji nece nestajati sam od sebe kad mu se cefne kao ovaj koji trenutno imamo,a imacemo i sajt takodje
:wink:
Avatar
Milica.Malisha
Zečić
Zečić
 
Postovi: 63
Pridružen/a: pon ožu 10, 2008 11:23 am
Lokacija: BeogradNatrag na Službeni dokumenti
Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


HR (CRO) by Ančica Sečan